Mitra Song – Adarsh Shinde, Rohit Raut

कधी हातात हात कधी पायात पाय खांदावर घेणार पण डोकावर नाय जा वेशीवर टांग दुिनयादारी लैमीठी छुरी आपली यारी चल खुनस दाखव, लढ िमता पण आसेआसेचढ िमता गोिवंदा गोपाला काना मुरारी एकाच देवाची रपं ही सारी एकाच नाणाला बाजूदोन बघूया झु कवतोय तराजूकोण (बघ हला हाय कोन आन भारी कोन) आभाळाचा पोटातली ती काना हंडी […]