Hit Hit Buga Buga – Mike Kosa, G-Who?

Mike kosa Sige g-who?, bigyan mo ko ng buga. Habang may tagay at humihithit ng suba. Tara baguhin natin dito ang tugtugan. Sa larong ito ang tawag dito ay dugtungan. Na hindi kaya hulaan parang uri ng bugtungan Na hindi ka aangat kahit meron ka pang tungtungan. Mataas sa pinas ako naghain ng batas, Na […]