Jinchuuriki Counting Song – Naruto Tailed Beast (Bijuu)

Print Lyrics Print Lyrics
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bishu kozoyata hashimari hashimari!
**Tailed Beast**
Hitotsu hi-toyoli inamori Shukaku!
Futatsu faiya (fire) moeteru Matatabi!
Mitsu mizunara makoseru Isobu!
Yotzu yoka atzu ise Son Goku!
Itzuzu itsu-demo kake-ashi Kokuo!
Mutzu muri-sezu awatezo Saiken!
Nanatzu nanajushi soratobu Chomei!
Yatzu yappai yi-taji Gyuki!
Ko-kon natzu ko-kon umto saikou Kurama!
Koto soro-yoto bishuu uno nakama
Jo-oi muzutaketo ei namae!
Muna-ripaa namaee danee!
Mina zutakira namaee danee!
**Jinchuriki**
Otzukiya Jinchuriki! Ikutebao!
Hitosu hi-toli kumadayo Gaara!
Hutatsu hu naah umto neko nade Yugito!
Mitsu Mizukage yong-daimeno Yagura!
Yotzu yong-shunen yong-bito Roshi!
Itzuzu ikatsaya pawa (power) ano Han!
Mutzu mukuchina kiragashi Utakata!
Nanatzu nadomosu kunoichi Fu!
Yatzu yabai-io la-puno Killer Bee!
Koko notzu konoha-no Uzumaki Naruto!
To-temo tsuyo uo Jinchuriki-no mi-una!
Bishu-uto nakayoku nare-ukana?
Muna-ripana shinobi danee!
Mina zutekino shinobi danee!